Придружи се

  Пристапница

  Вашите податоци се заштитени и тајни

  ДЕНАРСКА СМЕТКА​

  Политичка партија „Глас за Македонија” 

  ул. Орце Николов 155 б, 1000 Скопје

   

  Цел на дознака: Донација за Глас Скопје

  Комерцијална банка АД Скопје,

   

  Адреса на банка: Орце Николов 3,
  1000 Скопје, Македонија

   

  Сметка бр: 300000004214007

  Приходна шифра за донации: 562

  ДЕВИЗНА СМЕТКА​

   

  Beneficiary:
  Politichka partija “Glas za Makedonija“, Skopje

   

  Address: Orce Nikolov 155b, 1000 Skopje, Macedonia

   

  Account: 0270100348540­

  SWIFT: KOBSMK2X

  BANK: Komercijalna banka AD Skopje

  Bank adress: Orce Nikolov 3, 1000 Skopje,
  Macedonia

  IBAN MK07300701003485468

  bill-example

  Почитувани донатори,

   

  Според законот за финансирање на политичките партии прилозите од кој било поединечен донатор не смее да надминат сума од:

  • 1,5 милиои денари (24.877 евра) односно 75 просечни плати за ФИЗИЧКИ ЛИЦА и
  • 3 милиони денари (49,754 евра) односно 150 за ПРАВНИ ЛИЦА во период од една година.

   

  Донатори можат да бидат само државјани на Република Македонија и компании регистрирани во Република Македонија.

  Донатори НЕ МОЖАТ ДА БИДАТ странски влади, странски физички и правни лица како и меѓyнародни организации и иституции; компании контролирани од странски инвеститори; државни и локални владини тела, освен оние доделени со директно државно финансирање; јавни институции, претпријатија и фондови кои управуваат со јавните средства; јавни институции, претпријатија и фондови креирани од општини; јавни институции и компании во кои државата поседува 20% или повеќе од акциите; приватни компании кои обезбедуваат стоки или услуги за државни тела; невладини организации, верски заедници и трупи; анонимни и неидентификувани извори.

   

  ЧЛЕНАРИНАТА од секој член на партијата не смее да надмине повеќе од една просечна месечна плата.